drukuj

BIP

Komunikat w sprawie uruchomienia wypłat z gwarancji ubezpieczeniowej Nr G/2013/216 Alfa Star S.A.

18.09.2015 14:15
Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że Marszałek Województwa Mazowieckiego, działając na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z  29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych pismem z 16 wr więcejKomunikat w sprawie uruchomienia wypłat z gwarancji ubezpieczeniowej Nr G/2013/216 Alfa Star S.A.

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu „Planu wykonawczego do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030 w obszarze Przestrzeń i Transport”

17.09.2015 11:00

Na podstawie art. 39 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), Samorząd Wojew

więcejOgłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu „Planu wykonawczego do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030 w obszarze Przestrzeń i Transport”

Kolejna edycja konkursu „Stolica Kultury Mazowsza”

14.09.2015 13:25

Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zaprasza mazowieckie starostwa do udziału w kolejnej edycji projektu „Stolicy Kultury Mazowsza” na rok 2016.   Stolicą Kultury Mazowsza był

więcejKolejna edycja konkursu „Stolica Kultury Mazowsza”

Trwa nabór ekspertów w programie Interreg Europa Środkowa

10.09.2015 12:20

Program zaprasza specjalistów zwłaszcza w dziedzinie pomocy publicznej, ale także innowacji, energetyki, zarządzania zasobami naturalnymi i kulturowymi oraz finansów do ubiegania się o włączenie do grupy ekspertów, która będzie wspierać Instytucję Zarządzają

więcejTrwa nabór ekspertów w programie Interreg Europa Środkowa

Obwieszczenie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie

10.09.2015 08:10

Zgodnie z art. 43 oraz w nawiązaniu do art. 3 ust. 1 pkt. 11 p-pkt c) ustawy z 3 października 2008 r. o udostępni

więcejObwieszczenie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie

Komunikat dot. składania roszczeń przez klientów Alfa Star S.A.

01.09.2015 13:05

W związku z otrzymaniem w dniu 29 sierpnia 2015 r. w godzinach popołudniowych od Alfa Star S.A. oświadczenia o niewypłacalności informujemy, że Marszałek Województwa Mazowieckiego uruchomił procedurę wynikającą z umów gwarancji ubezpieczeniowych....

więcejKomunikat dot. składania roszczeń przez klientów Alfa Star S.A.

Nabór wniosków na patrona 2016 roku na Mazowszu

01.09.2015 10:05

Do 30 września 2015 roku można zgłaszać pomysły na patrona 2016 roku na Mazowszu. Swoje propozycje mogą kierować do urzędu marszałkowskiego jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego, organizacje pozarządowe (podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o

więcejNabór wniosków na patrona 2016 roku na Mazowszu

Nabór kandydatów na ekspertów do komisji wyboru Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW 2014–2020

18.08.2015 14:45

Zarząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z art. 33 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundus

więcejNabór kandydatów na ekspertów do komisji wyboru Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW 2014–2020
1  2  3  4  5  6  7  8  9    159