drukuj

BIP

Nabór wniosków o przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.1 inicjatywy LEADER PROW 2014-2020 "Wsparcie przygotowawcze"

01.07.2015 13:35
Zarząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wie więcej

Konsultacje społeczne projektu planu działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej

30.06.2015 07:50

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o sporządzeniu projektu planu działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego i docelowego ozonu w powietrzu.   Wszyscy zaintereso

więcej

Informacja o zamiarze likwidacji Muzeum Kolejnictwa w Warszawie

24.06.2015 09:50

Zgodnie z art. 22 ust.2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) Województwo Mazowieckie informuje o zamiarze likwidacji samorządowej instytucji kultury pn.: „Muzeum Kolejnictwa w Warszawie” wpisanej do rej

więcej

Ogłoszenie o zamiarze przystąpienia do opracowania projektu „Planu wykonawczego do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030 w obszarze Przestrzeń i Transport”

19.06.2015 10:35

Na podstawie art. 39 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), Samorząd...

więcej

Praktyki u marszałka

08.06.2015 10:10

Co? Praktyki dla studentów Gdzie? W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie Kiedy? W lipcu, sierpniu i wrześniu 2015 r. Nabór wniosków na praktyki w lipcu 2015 r. od 9 do 19 czerwca br. Nabór...

więcej

Informacja o przekazaniu projektu aktu prawa miejscowego Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego

27.05.2015 08:35

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego otrzymała do konsultacji projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania Woj

więcej

Zachęcamy do czynnego uczestniczenia w tworzeniu Planu Działania KSOW

23.05.2015 11:55

Wszystkich zarejestrowanych Partnerów KSOW zapraszamy do wypełnienia ankiety służącej zebraniu opinii na temat działań, które zgodnie z art. 54 ust. 3 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obsza

więcej

Raportujcie realizację programu Ratujemy i Uczymy Ratować!

15.05.2015 11:15

Od 2006 r. Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy realizuje program edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować”. Skierowany jest do uczniów klas I–III szkół podstawowych. Dzięki niemu dzieci oswajają się ze sposobami ratowania życi

więcej

Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy na 2016 r.

15.05.2015 10:00

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem

więcej

Informacja w sprawie pomocy na rzecz ochrony miejsc pracy w przypadku wystąpienia ograniczenia wwozu towarów na terytoria innych krajów

12.05.2015 13:10

1 lutego 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 150), umożliwiająca udzielenie  przedsiębiorcom pomocy na rzecz ochrony miejsc pracy w przypadku  wystąpienia o

więcej

Konsultacje społeczne projektu Programu WPT EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

08.05.2015 08:10

6 maja 2015 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Europejskiego instrumentu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Konsultacje potrwają do 10 czerwca 2015 r.   Celem konsultacji jest ze

więcej

Informacja dla klientów biur podróży

07.05.2015 15:25

Obowiązek posiadania zabezpieczenia finansowego przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych wynika z art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, który stanowi, że przedsiębiorca ma zapewnić klientom na wypadek swojej niewypłaca

więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    156