Otwarte konkursy ofert

Otwarte konkursy ofert w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”

2017.02.24 09:30

Otwarty konkurs ofert w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, zadanie: Wspieranie realizacji programów profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”.  

więcej o: Otwarte konkursy ofert w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”

Otwarty konkurs ofert „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”

2017.02.23 15:15 , aktualizacja: 2017.02.24 09:55

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2017 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”, w formie wspierania wykonywania tych zadań.

więcej o: Otwarty konkurs ofert „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”

Konkurs ofert „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”

2017.02.10 10:15 , aktualizacja: 2017.02.10 10:21

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 208/218/17 z dnia 7 lutego 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2017 roku w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”, w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” – podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, w formie wsparcia realizacji zadania.

więcej o: Konkurs ofert „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

2017.02.09 15:35

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 202/218/17 z 7 lutego 2017 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w Województwie Mazowieckim w obszarze Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 r.

więcej o: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Otwarty konkurs ofert „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"

2017.02.09 09:40

Zarządu Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 206/218/17 z dnia 7 lutego 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2017 r. zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, zadanie 12. Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze i zadanie 13. Upowszechnienie produktów tradycyjnych i regionalnych z listy produktów tradycyjnych i regionalnych.

więcej o: Otwarty konkurs ofert „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”

2017.02.01 12:15 , aktualizacja: 2017.02.01 12:21

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 149/217/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2017 r. w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”.

więcej o: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”

Konkurs ofert na realizację zadań w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

2017.01.27 10:00

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych województwa mazowieckiego w 2017 r. w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”.

więcej o: Konkurs ofert na realizację zadań w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

Otwarty konkurs „Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej” w formie wsparcia realizacji zadania

2017.01.27 09:00 , aktualizacja: 2017.01.27 09:11

Uchwałą nr 130/215/17 Zarząd Województwa Mazowieckiego z dniu 23 stycznia 2017 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2017 r. zadań publicznych w obszarze „Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej”.

więcej o: Otwarty konkurs „Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej” w formie wsparcia realizacji zadania

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.