Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2017 r. zadania publicznego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”

2017.03.24 07:20 , aktualizacja: 2017.03.24 09:57

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 404/228/17 z 21 marca 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2017 roku zadania publicznego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – zadanie: „Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych”.

więcej o: Otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2017 r. zadania publicznego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”

Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych w otwartym konkursie ofert w obszarze dotyczącym ochrony i promocji zdrowia

2017.03.20 13:40 , aktualizacja: 2017.03.20 13:54

Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2017 r. zadań publicznych w obszarze „Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej”.

więcej o: Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych w otwartym konkursie ofert w obszarze dotyczącym ochrony i promocji zdrowia

Otwarty konkurs ofert w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, zadanie: „Pogodne Lato”

2017.03.16 09:45 , aktualizacja: 2017.03.16 10:00

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 373/226/17 z 14 marca 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w województwie mazowieckim w 2017 r., zadania publicznego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, zadanie: „Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży  z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu”, realizowanego w trakcie wakacji pn.: „Pogodne Lato”.

więcej o: Otwarty konkurs ofert w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, zadanie: „Pogodne Lato”

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności"

2017.03.02 12:05 , aktualizacja: 2017.03.02 12:22

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 289/222/17 z 27 lutego 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2017 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn. „Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego” w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”.

więcej o: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności"

Otwarte konkursy ofert w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”

2017.02.24 09:30

Otwarty konkurs ofert w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, zadanie: Wspieranie realizacji programów profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”.  

więcej o: Otwarte konkursy ofert w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”

Otwarty konkurs ofert „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”

2017.02.23 15:15 , aktualizacja: 2017.02.24 09:55

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2017 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”, w formie wspierania wykonywania tych zadań.

więcej o: Otwarty konkurs ofert „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”

Konkurs ofert „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”

2017.02.10 10:15 , aktualizacja: 2017.02.10 10:21

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 208/218/17 z dnia 7 lutego 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2017 roku w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”, w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” – podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, w formie wsparcia realizacji zadania.

więcej o: Konkurs ofert „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

2017.02.09 15:35

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 202/218/17 z 7 lutego 2017 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w Województwie Mazowieckim w obszarze Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 r.

więcej o: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.